Nederlands 
  Home
Winkelwagen
Producten
  Potten / Pannen
  Wok Brander
  Hangmatten
  Bean bag - lounge bag
 
Extra
  Onze standaards - lariks hout
  Verschillen van hangmatten.
  Montage handleiding
  Fotos
 
  Betalingsmogelijkheden
  Verzendmogelijkheden
  Algemene Leveringsvoorwaarden
  Contact

 

  Algemene Leveringsvoorwaarden  
Algemene Leveringsvoorwaarden


Onze leveringsvoorwaarden en betalingscondities
Algemene Voorwaarden
Artikel 1 : Definities
Aanbieder: ATrading met de site a-trading.nl naar Nederlands recht, gevestigd en kantoorhoudende te Bergeijk Afnemer: de natuurlijke-, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege aanbieder producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.
Artikel 2 : Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van aanbieder, alsmede op de tussen aanbieder en afnemer gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) of land van herkomst van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door aanbieder wanneer dan ook toegepast of toegestaan dienen steeds als slechts incidenteel te worden beschouwd en kunnen nimmer in de plaats van deze algemene voorwaarden treden. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden die door de afnemer van toepassing worden verklaard, behoudens indien en voor zover door aanbieder uitdrukkelijk is afgeweken van deze voorrangsregel.
Artikel 3 : Aanbiedingen
Een aanbieding van aanbieder wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel aanbieder de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 4 : Aanvaarding
Een overeenkomst komt tot stand tussen aanbieder en afnemer indien afnemer de bestelling heeft gedaan.
Artikel 5 : Prijs
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. Voor alle producten zijn verzendkosten verschuldigd. De afnemer is de prijs verschuldigd die aanbieder in enige schriftelijk aanbieding of anderszins het laatst aan de afnemer heeft medegedeeld onder voorbehoud van drukfouten. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van aanbieder, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingendrechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van aanbieder zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van aanbieder niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de afnemer zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door aanbieder aan de afnemer middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.
Artikel 6 : Aflevering
De door aanbieder vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd artikelen die door besteld dienen te worden kunnen in bestelling blijven staan bij de betreffende leverancier Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens aanbieder, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van aanbieder. Aanbieder behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De afnemer draagt het risico van de zaken vanaf het moment van levering. Indien de afnemer haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door aanbieder niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is aanbieder gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de afnemer daartoe door aanbieder in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van aanbieder om van de afnemer vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de afnemer veroorzaakte verhindering in de nakoming door aanbieder voortduurt, door de afnemer van aanbieder geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl aanbieder gerechtigd is van de afnemer vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de afnemer.
Artikel 7 : Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, verzekering e.d. bepaald door aanbieder, zonder dat aanbieder hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Arnos-trading is hiervoor gerechtigd derden in te schakelen
Artikel 8 : Betaling
Alle betalingen geschieden middels Vooruitbetaling, eenmalige incasso, Rembours, Paypal.
Voor de afhandeling van Creditcard betalingen is A-Tarding gerechtigd derden in te schakelen. A-Tarding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door deze betalingswijze veroorzaakt wordt.
De afnemer zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen. Iedere betaling door de afnemer strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid
1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege aanbieder van hetgeen met de afnemer is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door aanbieder ingeschakelde derden, tenzij aanbieder opzet of grove schuld kan worden verweten.
Onverminderd het in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde is aanbieder in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:
- schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
- bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
- schade veroorzaakt door medewerkers van aanbieder en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- kleurafwijking t.o.v. beeldscherm. Het is mogelijk dat de kleuren kunnen afwijken van de foto.
- kleurafwijking d.m.v. UV licht, warmtebronnen van buitenaf.
- Hand geschilderde stukken zijn ieder uniek en kunnen afwijken van foto. U kunt hierop geen aanspraak op maken.
- schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 10..
2. In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien, gelet op de omstandigheden van het geval de door de afnemer door het verzuim van aanbieder geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door aanbieder dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de afnemer in rekening te brengen prijs.
Artikel 10 : Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die aanbieder niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat aanbieder door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.
Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
a bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van aanbieder;
c transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar aanbieder toe of van aanbieder naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd.
2. Aanbieder heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
4. Indien aanbieder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is aanbieder gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.
Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde zaken wordt door aanbieder uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan de eigendom bij aanbieder berust afgescheiden te bewaren, dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden
De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van aanbieder:
- de zaken aan aanbieder ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan aanbieder of aan de door aanbieder aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van aanbieder;
- alle aanspraken van de afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan aanbieder op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
- de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van aanbieder;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die aanbieder ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen en welke de afnemer niet onredelijk hinderen.
Artikel 12 : Garantie
Aanbieder verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de afnemer geen beroep doen op ondergenoemde garantiebepalingen:
- indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens aanbieder zijn verricht;
- indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
- indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
- indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
- indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de afnemer behoort te komen.
- schade of onjuistheden aan het kunstwerk behoren binnen 7 dagen na ontvangst worden gemeld. Via E-mail. Na 7 dagen is er geen aanspraak meer mogelijk.
Artikel 13 : Reclames
Eventuele klachten omtrent een door de aanbieder geleverd product, dienen door de afnemer terstond aan aanbieder schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering per e-mail of per tel/fax, brief te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt aanbieder geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door afnemer. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de afnemer door aanbieder wordt gehonoreerd zal de aanbieder tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de afnemer daarnaast van aanbieder enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens aanbieder op te schorten.
Retour product. kosten retour sturen is voor de koper.
Artikel 14: Bestellingen met levertijd
Bestellingen met levertijd
Hiermee wordt bedoeld: Alle stukken waarop een levertijd zit, wij arnos-art niet op voorraad heeft en speciaal op verzoek moet bestellen voor de koper. Als men de koop heeft gesloten en wij hebben de bestelling voor u geplaatst kunnen wij deze bestelling niet meer annuleren. Wij bestellen de stukken 24 hr na het ontvangen van de order, u kunt de geplaatste order binnen 24 hr kosteloos annuleren. Hierna is annuleren niet meer mogelijk en bent u verplicht de gedane bestelling af te nemen. Retour is niet meer mogelijk.
Artikel 15 : Ontbinding/Beëindiging
De afnemer wordt geacht in verzuim te zijn:
- indien de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt;
- indien aanbieder goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om zich binnen een bij de aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
- indien de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
- bij overlijden van de afnemer, wanneer deze een natuurlijk persoon is. In geval van verzuim van de afnemer is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd het haar toekomende rechten: de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of, door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of, het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
- Volgens Wet Koop op Afstand: Indien het bestelde product niet binnen dertig dagen na bestelling is afgeleverd, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, tenzij beide partijen een afwijkende levertermijn hebben afgesproken.
- Wij hanteren de wet Kopen op afstand. Voor meer informatie kijk op www.consuwijzer.nl
In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.
Alle buitengerechtelijke kosten, die in redelijkheid door aanbieder dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de toestand van verzuim voor de afnemer is ingetreden, betaling van haar te verkrijgen zijn voor rekening van de afnemer en bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimumbedrag van à ? 45.00 per niet (volledig) betaalde factuur.
Artikel 16 : Kopieren
De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen. Het is de afnemer niet toegestaan geleverde documentatie, te kopiëren, tegen vergoeding, of anders dan door middel van een sublicentie, ter beschikking te stellen.
Artikel 17 : Levertijden
17.1 De door Arnos-Art opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
17.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 18 : Annulering
Annulering van bestelde artikelen is mogelijk binnen 48 uur na de gedane bestelling. Indien deze periode is overschreden is annulering van de bestelling niet meer mogelijk
Artikel 19: Verzending onder rembours
Indien een bestelling onder rembours aan deur van de ontvanger wordt geweigerd, of indien de bezorg dient op enige wijze het pakket niet bij de geadresseerde kan aanbieden, is A-Trading gerechtigd een financiële compensatie van maximaal 60 euro aan de afnemer op te leggen.
Artikel 20 : Geschillen/Toepasselijk recht
Op alle geschillen over de door partijen gesloten overeenkomst alsmede over deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Op alle tussen aanbieder en de afnemer ontstane geschillen zullen, voor zover volgens dwingendrechtelijke competentieregels mogelijk en behoudens andersluidend beding, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement arrondissement 's-Hertogenbosch